Where In The World Is Scott

1175-Bonasi Trees – Boca Raton, FL

The Morikami Gardens also houses an extensive collection of Bonsai trees.

XXX_2937

XXX_2938

XXX_2939

XXX_2942

XXX_2943

XXX_2944

XXX_2945

XXX_2950

XXX_2956

 

Comments are closed.